ทรายควอตซ์, ถ่านกัมมันต์, เรซิน, ตลับกรอง, ตลับ PP, บทบาทของแต่ละคนคืออะไร?

ยินดีต้อนรับที่จะติดต่อเรา WhatsApp
ทรายควอทซ์
Quartz sand, also known as silica sand, is a type of sand composed mainly of quartz particles.  It is a naturally occurring material and is one of the most common minerals found on Earth.  Quartz sand is primarily used in various industries due to its physical properties.

ถ่านกัมมันต์
Activated carbon, also known as activated charcoal, is a highly porous form of carbon that has been processed to increase its surface area. It is produced from various carbonaceous materials, such as wood, coconut shells, or coal, through a process called activation.

ยางไม้
Resin is a broad term that refers to a class of solid or semisolid organic substances that are typically transparent or translucent and have a soft and sticky consistency. Resins are formed through the polymerization or condensation of monomers, resulting in a three-dimensional network of interconnected molecules.

PP cartridges
also known as polypropylene cartridges, are commonly used in filtration systems to remove sediment, particles, and impurities from liquids.  These cartridges are made of a type of thermoplastic called polypropylene, which is known for its high chemical resistance, strength, and durability.